ข่าวเด่น ทั้งหมด
การประชุม Navy to Navy talks

การประชุม Navy to Navy talks

การประชุม Navy to Navy Talks ระหว่าง ทร. – ทร.อซ. กำหนดจัดการประชุมฯ ทุกๆ ๒ ปี สลับกัน เป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือในเรื่องความมั่นคงทางทะเล การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การฝึก การศึกษา การข่าว และการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง ทร. – ทร.อซ.

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒